Menu

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.
Správce a zpracovatel osobních údajů:
SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno,
IČ: 44015542, DIČ CZ44015542, dále jen „správce“.
Správce osobních údajů  v souladu s čl. 12 GDPR tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jeho činnostech a o právech subjektů údajů.
I.Definice pojmů
Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, například:
zaměstnanec,
uchazeč o zaměstnaní,
externí pracovník,
zástupce dodavatele,
zákazník.
Osobní údaj – veškeré informace o fyzické sobě, kterými jde tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, apod.).
Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, tj. osobní údaj vypovídající a národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci, nebo autentifikaci subjektu údajů.
II. Zdroj osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.
Zdroje osobních údajů:
přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky a jiné),
veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, ARES a jiné).
Rozsah a účel zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního, či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, nebo k plnění zákonných povinností správce.
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ),
kontaktní údaje (například kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
popisné údaje (např. bankovní spojení).
III. Doba zpracování a zabezpečení osobních údajů
Osobní údaje jsou uchovávány po doby nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.
IV. Práva subjektu údajů
Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud tomu tak je, má právo na přístup k následujícím informacím:
jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
účel zpracování jeho osobních údajů,
zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.
Každý subjekt údajů má právo požadovat, aby správce:
jeho osobní údaje opravil, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
jeho osobní údaje vymazal, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
omezil zpracování osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonné důvody.
Každý subjekt údajů má právo:
vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
V. Kontakt
Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: brno@security.cz
Telefon: +420 545 424 111

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Správce a zpracovatel osobních údajů:

SECURITY TECHNOLOGIES a.s., Komprdova 4333/20, 615 00 Brno,
IČ: 44015542, DIČ CZ44015542, dále jen „správce“.

Správce osobních údajů  v souladu s čl. 12 GDPR tímto prohlášením informuje subjekty údajů o dodržování ochrany osobních údajů dle GDPR při všech jeho činnostech a o právech subjektů údajů.

I. Definice pojmů

Subjekt údajů – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, například:
 • zaměstnanec,
 • uchazeč o zaměstnaní,
 • externí pracovník,
 • zástupce dodavatele,
 • zákazník.

Osobní údaj – veškeré informace o fyzické sobě, kterými jde tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, lokační údaje (adresa), síťový identifikátor (telefon, e-mail, apod.).

Citlivý osobní údaj – zvláštní prvek fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě, biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci, nebo autentifikaci subjektu údajů.

II. Zdroj osobních údajů, účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou získávány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Účel a rozsah zpracování osobních údajů plně odpovídá podmínkám, které jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Zdroje osobních údajů:
 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, vizitky a jiné),
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (například obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, ARES a jiné).
Rozsah a účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního, či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, nebo k plnění zákonných povinností správce.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ),
 • kontaktní údaje (například kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace),
 • popisné údaje (např. bankovní spojení).

III. Doba zpracování a zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po doby nezbytně nutnou pro jejich zpracování v souladu s platnými právními přepisy. Osobní údaje jsou ukládány na zabezpečených úložištích a jsou chráněny před ztrátou, neoprávněnou manipulací a neoprávněným přístupem. Po uplynutí nezbytně nutné doby jsou protokolárně zničeny, případně uloženy v souladu s předpisy o archivnictví.

IV. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů má právo na informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud tomu tak je, má právo na přístup k následujícím informacím:
 • jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 • účel zpracování jeho osobních údajů,
 • zda a komu jsou jeho osobní údaje poskytovány,
 • plánovaná doba zpracovávání a uchovávání jeho osobních údajů.
Každý subjekt údajů má právo požadovat, aby správce:
 • jeho osobní údaje opravil, pokud jsou nesprávné, neúplné nebo nerelevantní,
 • jeho osobní údaje vymazal, pokud tomu nebrání zákonné důvody,
 • omezil zpracování osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonné důvody.
Každý subjekt údajů má právo:
 • vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů,
 • podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).

V. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
Tel.: +420 545 424 111